Jugend vun Uespelt wor och desen Weekend am Asatz, an wenscht allen Pappen een scheinen Pappendaag
Stellvertriedend vir ons Jugendequipen, scheinen Pappendaag vun den Poussins

Jugend vun Uespelt wor och desen Weekend am Asatz, an wenscht allen Pappen een scheinen Pappendaag